Minimalism & Reduce Waste

Hành trình nhỏ bé của mình trong việc thực hành Lối Sống Tối Giản và giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác nhựa dùng 1 lần.

My little journey in practicing Minimalism & Reducing waste, especially single-use plastic waste.

Lagom & nghệ thuật “biết đủ”
10 cách mình đã dùng để giảm rác thải nhựa / 10 ways to reduce single-use plastic waste