Our Work

Ở đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện, nhưng không phải bằng lời nói nhé. Mình sẽ kể chuyện cho bạn nghe bằng những hình ảnh từ mọi góc nhìn của cuộc sống.

Here I talk to you, but not by words. Let’s talk visuals, from tons of aspects in life.

A food recipes project –
Dutch Lady Vietnam
Random – Food Photography
Cocoxim Coconut milk –
Recipe content & food photo collaboration
Review: Spicy Box – Korean hotpot buffet